Ładowanie strony

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ USŁUG

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez Piotr Kalbarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR KALBARCZYK ALUGLASS-REALIZACJA” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kąkolowa nr 38a, 04-848 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, numer NIP: 1130069568, numer REGON: 008427034 za pośrednictwem Serwisu Internetowego funkcjonującego na stronie internetowej www.home-ready.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Piotra Kalbarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR KALBARCZYK ALUGLASS-REALIZACJA” usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego korzystania z oferty Serwisu Internetowego jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

Kontakt z Serwisem Internetowym możliwy jest za pośrednictwem:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej home-ready.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed skorzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Regulamin udostępniany jest w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Usługodawca świadczy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym opierającym się na wynajmie nowych nieruchomości lokalowych. W ramach oferowanych usług Usługodawca świadczy usługi: 1) doradztwa w zakresie zakupu mieszkania, 2) odbioru mieszkania od dewelopera; 3) opracowania projektu wykończenia i wyposażenia wnętrza mieszkania, a także 4) zarządzania najmem (w wypadku mieszkań inwestycyjnych). W ramach zarządzania procesem inwestycyjnym Usługodawca realizuje usługi z zakresu optymalizacji optymalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na dostosowaniu mieszkania do potrzeb i oczekiwań Klienta, rachunku ekonomicznego oraz do wymogów rynku mieszkaniowego w zakresie dalszej eksploatacji.
 2. Oferta Usługodawcy skierowana jest do osób inwestujących w mieszkania na terenie Warszawy i okolic, zarówno tych którzy chcą zarabiać na inwestycji mieszkaniowej jak i tych którzy chcą w nich docelowo zamieszkać.
 3. Serwis Internetowy zawiera informacje na temat produktów i usług Usługodawcę oraz podmioty współpracujące. W Serwisie Internetowym prezentowane są m.in. informacje oraz materiały o realizowanych przez Usługodawcę programach: Home-Ready: „Easy”, Home-Ready: „Go!” oraz Home-Ready: „Step-by-step”, a także o program Home Start! oraz o Usługach Dodatkowych w postaci usługi Home-Consulting oraz usługi Home-Profit. Usługodawca wyjaśnia, iż znajdujące się w jego ofercie programy Home-Ready dedykowane są dla właścicieli (bądź przyszłych właścicieli) nowych mieszkań inwestycyjnych przeznaczonych na wynajem. Skorzystanie z programów Home-Ready możliwe jest tylko w odniesieniu do mieszkań w stanie deweloperskim.
 4. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby materiały i informacje zawarte w Serwisie Internetowym były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności. Usługodawca nie ingeruje w treść materiałów i informacji udostępnianych przez osoby trzecie, w tym w szczególności przez podmioty współpracujące.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie Internetowym (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie Internetowym w celach prezentacji towarów bądź usług, oferowanych przez podmioty współpracujące z Usługodawcą, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Piotra Kalbarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR KALBARCZYK ALUGLASS – REALIZACJA” z siedzibą w Warszawie i podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą Piotra Kalbarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR KALBARCZYK aluglass-realizacja” z siedzibą w Warszawie wyrażoną na piśmie.
 6. Wszystkie projekty zamieszczone na stronie home-ready.pl są własnością Pracowni Projektowej i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody Pracowni Projektowej.
 7. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia majątkowych praw autorskich, bądź praw własności intelektualnej przez Użytkownika, może on być zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 8. Usługodawca oświadcza, że publikuje materiały i informacje mogące zawierać odnośniki i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do dostawców treści, reklamodawców lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą, którzy w wyniku umów mogą korzystać z logo Home-Ready i/lub stylu marki.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach dostawców treści, reklamodawców lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Korzystając z odnośnika lub linku do innej strony lub serwisu internetowego Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 10. Informacje o towarach i usługach podane w Serwisie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 umowy kodeks cywilny.
 11. ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE
 12. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony Serwisu Internetowego to:

Strona Serwisu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1920 pikseli.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Serwisu Internetowego z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego łączem internetowym, a także za trudności techniczne – w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem Internetowym – które leżą po stronie Użytkownika.
 2. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego, jednak zastrzega, iż możliwe jest pojawianie się błędów oraz problemów technicznych w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy poprzez kontakt z Serwisem Internetowym – sposoby kontaktu z Serwisem Internetowym wskazano na wstępie niniejszego Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu Internetowego, bądź poszczególnych części Serwisu Internetowego, na czas niezbędny do przeprowadzenia prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Internetowego Użytkownik zostanie poinformowany po wejściu na stronę home-ready.pl.
 4. Usługodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby wszelkie transmisje danych związane z Serwisem Internetowym z wykorzystaniem sieci Internet były bezpieczne tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń transmisji będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników, przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie mechanizmu plików „cookies” ma na celu umożliwienie poprawnego działania strony Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
 2. Usługodawca zastrzega, iż wyłączenie przez Użytkownika mechanizmu plików „cookies” może wpłynąć negatywnie na korzystanie ze strony Serwisu Internetowego.
 3. OGRANICZENIA UŻYTKOWNIKA

Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym powstrzymać się od ingerowania w korzystanie z Serwisu Internetowego przez innych Użytkowników, poprzez uniemożliwienie korzystania z niego, bądź ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu Internetowego.

 1. PROGRAM HOME-READY: „EASY”
 2. W ramach korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik ma możliwość nabycia programu Home-Ready: „Easy”,
 3. W ramach programu Home-Ready: „Easy” Użytkownik ma możliwość wyboru gotowego rozwiązania wykończenia i wyposażenia mieszkania, który po jego wyborze zgodnie z preferencjami oraz potrzebami Użytkownika, zostanie dostosowany (adaptacja gotowego rozwiązania wykończenia i wyposażenia mieszkania) oraz wdrożony (prace remontowo-wykończeniowe) w mieszkaniu Użytkownika.
 4. Realizacja programu Home-Ready: „Easy” odbywa się z minimalnym zaangażowaniem Klienta, który po zrealizowaniu procedury zamówienia zobowiązany jest wyłącznie do podpisania i odesłania umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy” wraz z niezbędnymi pełnomocnictwami oraz upoważnieniami koniecznymi do dokonania przez Usługodawcę odbioru deweloperskiego, zawarcia umów z dostawcami mediów oraz umów ubezpieczenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej.
 5. Realizacja programu Home-Ready: „Easy” przebiega w dwóch etapach:
 1. Użytkownik może składać Zamówienia dotyczące programu Home-Ready: „Easy” za pośrednictwem Serwisu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienie programu Home-Ready: „Easy” następuje poprzez kliknięcie w ikonę: „Home-Ready: „Easy”, po którym następuje przekierowanie na dedykowaną podstronę programu Home-Ready: „Easy”.
 3. Zamówienie programu Home-Ready: „Easy” następuje przez zastosowanie się do Procedury Zamówienia tj.:
 1. wykończenia – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu;
 2. metrażu swojego mieszkania – w dostępnym zakresie od 30 do 55 m2. Wskazanie metrażu mieszkania Użytkownika spowoduje naliczenie przez Serwis Internetowy indywidualnej wartości usług wykończenia mieszkania;
 3. wyposażenia – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu;
 4. umeblowania – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu;
 5. dodatków i dekoracji – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu;
 6. wyposażenia dodatkowego – w postaci np. klimatyzacji, zestawu „Inteligentny dom” – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu.
 1. W trakcie składania Zamówienia Użytkownik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza, dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany w trakcie uzupełniania danych, o których mowa w ust. 7 pkt 6 powyżej.
 2. Przed kliknięciem przycisku „Złóż zamówienie” Użytkownik ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem Zamówienia – w tym w szczególności – z informacją o wynagrodzeniu Usługodawcy za realizację programu Home-Ready: „Easy” (z wyodrębnieniem Opłaty, która nie stanowi składnika wynagrodzenia za realizację Etapu II programu Home-Ready: „Easy”).
 3. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z przystąpieniem do Etapu I, który wiąże się z rezerwacją przez Klienta terminu realizacji programu Home-Ready: „Easy” oraz z przystąpieniem przez Usługodawcę do sporządzania umów o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy”.
 4. Po zakończeniu powyższej procedury Klientotrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie uzupełniania danych, o których mowa w ust. 7 pkt 6 powyżej, potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające termin realizacji programu Home-Ready: „Easy”, skład programu oraz informacje o kwocie wynagrodzenia Usługodawcy.
 5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej realizacji Etapu I programu Home-Ready: „Easy”.
 6. Wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient otrzyma odnośnik do strony internetowej umożliwiającej uiszczenie Opłaty. W celu dokonania płatności Użytkownik obowiązany jest do podania danych w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu korespondencyjnego, 4) adresu poczty elektronicznej, 5) numeru telefonu, a w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 6) firmy oraz 7) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) niezbędnych do wystawienia faktury VAT. W sytuacji, gdy faktura VAT miałaby zostać wystawiona na osobę prawną Klient zobowiązany jest do zaznaczenia opcji „osoba prawna” oraz do podania: 1) nazwy osoby prawnej, 2) adresu korespondencyjnego, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) numeru telefonu, 5) numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 7. Przed uiszczeniem Opłaty Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną oraz do zapoznania się i zaakceptowania Polityki Prywatności.
 8. Zapłata Opłaty następuje z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności PayU – dostarczany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu jako partnera Usługodawcy. Zapłatę Opłaty uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania przez system płatności PayU.
 9. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia Opłaty. Nieuiszczenie Opłaty w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia. W takim przypadku rezerwacja terminu realizacji programu Home-Ready: „Easy” wybrana przez Klienta zostaje usunięta.
 10. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy dotyczącej realizacji Etapu I w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Odstąpienie od zawartej umowy możliwe jest poprzez przesłanie przez Klienta na adres poczty elektronicznej Usługodawcy tj. biuro@home-ready.pl oświadczenia woli w zakresie odstąpienia od umowy.
 11. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Usługodawca dokona zwrotu uiszczonej Opłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Serwisu Internetowego oraz wysyłany jest na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy. Pozostałe okoliczności wyłączające prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 14. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, ze realizacja Etapu I lub Etapu II programu Home-Ready: „Easy” w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy – do czasu przejścia do Etapu II – z przyczyn od siebie niezależnych w szczególności w przypadkach, gdy realizacja usług nie może dojść do skutku z powodu okoliczności niezależnych od Usługodawcy, za które nie ponosi on odpowiedzialności oraz gdy realizacja usług wiązałaby się z koniecznością poniesienia kosztów rażąco przewyższających ich wartość. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia, o którym mowa wyżej, Usługodawca zobowiązuje się do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji programu Home-Ready: „Easy” oraz do ponownego sporządzenia oraz dostarczenia umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy” wraz z niezbędnymi pełnomocnictwami oraz upoważnieniami, bądź do zwrotu Klientowi całości uiszczonej przez niego Opłaty.
 16. Po upływie 14-dniowego okresu, o którym mowa w ust. 17 powyżej (z zastrzeżeniem uiszczenia przez Klienta Opłaty) Klient otrzymuje potwierdzenie przystąpienia do realizacji programu Home-Ready: „Easy” wraz z danymi do logowania do Panelu Klienta, w którym ma możliwość śledzenia postępów w realizacji programu Home-Ready: „Easy”, a także otrzymuje informację o nadaniu przesyłki kurierskiej zawierającej dokumenty niezbędne do realizacji Etapu II.
 17. Za dokumenty niezbędne do realizacji Etapu II programu Home-Ready: „Easy” uważa się w szczególności:
  • umowę o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy”,
  • upoważnienie do dokonania odbioru deweloperskiego mieszkania, w którym ma zostać zrealizowany program Home-Ready: „Easy”,
  • pełnomocnictwo szczególne do zawarcia w imieniu Klienta umów o dostawę mediów niezbędnych do realizacji prac remontowo-wykończeniowych oraz umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej,
  • kompletą dokumentację deweloperską mieszkania zawierającą m.in. rzut mieszkania Klienta wraz z wymiarami.

Umowa o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy” może przewidywać obowiązek przedłożenia także innych dokumentów niezbędnych w celu realizacji Etapu II.

 1. Podpisanie przez Klienta umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy”, i odesłanie jej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki kurierskiej na adres: Home-Ready, ul. Zasobna 31, 04-862 Warszawa, stanowi wymóg przejścia do Etapu II. Klient może również skorzystać z możliwości podpisania umowy w Biurze Obsługi Klienta mieszczącego się przy ul. Zasobnej 31, 04-862 Warszawa.
 2. Usługodawca zastrzega, iż dla ważności zawarcia umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy” wymagane jest złożenie podpisów notarialnie poświadczonych lub złożenie podpisów w obecności konsultanta Biura Obsługi Klienta, po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości umożliwiającego identyfikację Klienta.
 3. W ramach umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy” Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usług objętych Etapem II programu Home-Ready: „Easy” przed upływem okresu 14 dni przewidzianego na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz, iż ma świadomość, że z chwilą otrzymania przez Usługodawcę podpisanej umowy utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy”.
 4. Wynagrodzenie przewidziane za Etap II programu Home-Ready: „Easy” w wysokości określonej w podpisanej umowie o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy” płatne jest w formie oraz w terminach określonych w umowie.
 5. W zakresie udostępnionych w ramach programu Home-Ready: „Easy” gotowych projektów aranżacji wnętrza Klient otrzymuje dostęp do wizualizacji przykładowego mieszkania wykończonego zgodnie z określonym gotowym projektem aranżacji, informację o cenie adaptacji projektu do mieszkania Klienta oraz o koszcie usług remontowo-wykończeniowych.
  W załączniku do Umowy zawieranej w ramach programu Home-Ready: „Easy” Klient otrzymuje wyspecyfikowany dokładny zakres remontu z podaniem elementów istotnych dla potrzeb wyceny oraz wszelkich zastrzeżeń co do elementów realizowanych w ramach usług remontowo-wykończeniowych.
 6. Zarówno adaptacja gotowego projektu aranżacji wnętrza, odbiór deweloperski mieszkania, jak i prace remontowo-wykończeniowe realizowane w ramach programu Home-Ready: „Easy” realizowane są bez udziału Klienta.
 7. Niepodpisanie przez Klienta umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy”, podpisanie umowy bez notarialnego poświadczenia podpisów (jeśli jest wymagane), bądź nieodesłanie umowy w zakreślonym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji Etapu II programu Home-Ready: „Easy”. W takim przypadku rezerwacja terminu realizacji programu Home-Ready: „Easy” wybrana przez Klienta zostaje usunięta. Opłata pobrana od Klienta z tytułu rezerwacji terminu, a także za sporządzenie oraz dostarczenie umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Easy” wraz z niezbędnymi pełnomocnictwami oraz upoważnieniami nie podlega zwrotowi.
 8. PROGRAM HOME START!
 9. W ramach korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik ma możliwość nabycia programu Home Start!. Program Home Start! Dedykowany jest do programu Home-Ready: „Go!” oraz Programu Home-Ready: „Step-by-step”.
 10. W ramach programu Home Start! Użytkownik ma możliwość rezerwacji terminu wykończenia i wyposażenia wnętrz oferowanego przez Usługodawcę, jak również skorzystania z konsultacji z architektem polegającej na doradztwie w aranżacji mieszkania oraz wyboru preferowanych rozwiązań aranżacyjnych z gamy materiałów i wyposażenia oferowanych przez Usługodawcę. Konsultacja kończy się wyborem odpowiedniego programu wykończenia i wyposażenia wnętrz (Go! lub Step-by-step) oraz dopełnieniem formalności związanych z zakupem tej usługi zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym programie.
 11. W ramach programu Home Start! Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z usług konsultanta Biura Obsługi Klienta, w szczególności w zakresie wyboru odpowiedniego dla Klienta programu Home-Ready: „Go!” lub „Step-by-step”, a także dokonania wyboru elementów jakie mają być zrealizowane w ramach prac projektowych dotyczących wykończenia i wyposażenia mieszkania Klienta oraz prac remontowo-wykończeniowych.
 12. Z tytułu realizacji programu Home Start! Usługodawca pobiera od Klienta Opłatę za program Home Start! w kwocie 500,00 złotych netto, stanowiące wynagrodzenie Usługodawcy za rezerwację terminu realizacji programu Home-Ready: „Go!” lub programu Home-Ready: „Step-by-step” (w zależności od późniejszego wyboru Klienta), za rezerwację terminu konsultacji Klienta z architektem, za 2 godzinne konsultacje Klienta z architektem, a także za spotkanie Klienta z konsultantem Biura Obsługi Klienta oraz za sporządzenie umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!” lub programem Home-Ready: „Step-by-step” (w zależności od wyboru Klienta) wraz z niezbędnymi pełnomocnictwami oraz upoważnieniami. Opłata za program Home Start! powiększona zostanie o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Opłata za program Home Start! nie stanowi części wynagrodzenia Usługodawcy za realizację programu Home-Ready: „Go!” lub programu Home-Ready: „Step-by-step”.
 13. Użytkownik może składać Zamówienia dotyczące programu Home Start! za pośrednictwem Serwisu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 14. Zamówienie programu Home Start! następuje poprzez kliknięcie w ikonę: „Home Start!”, po którym następuje przekierowanie na dedykowaną podstronę programu Home Start!.
 15. Zamówienie programu Home Start! następuje przez zastosowanie się do Procedury Zamówienia tj.:
  • wybranie programu Home Start!, którego nabyciem jest zainteresowany Użytkownik, co następuje poprzez kliknięcie ikony Home Start!,
  • wybranie z kalendarza preferowanego terminu realizacji programu Home-Ready „Go!” lub programu Home-Ready „Step-by-step” (termin realizacji musi zostać ustalony na dzień przypadający w okresie od 6 miesięcy do 1 roku licząc od dnia składania Zamówienia),
  • wybranie z kalendarza preferowanego terminu skorzystania z konsultacji architekta oraz spotkania z konsultantem Biura Obsługi Klienta (termin spotkania musi zostać ustalony na dzień przypadający w okresie od 14 dni do 3 miesięcy licząc od dnia składania Zamówienia),
  • wypełnienie formularza kontaktowego – podanie danych w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) numeru telefonu niezbędnych do zarezerwowania terminu realizacji programu oraz dalszego kontaktu z Użytkownikiem/Klientem;
  • zapoznanie się i zatwierdzenie niniejszego Regulaminu;
  • zapoznanie się i zatwierdzenie Polityki Prywatności;
  • wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych dla celów nawiązania kontaktu oraz w celu zawarcia umowy, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak telefony i automatyczne systemy wywołujące.
  • kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 16. W trakcie składania Zamówienia Użytkownik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza, dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany w trakcie uzupełniania danych, o których mowa w ust. 7 pkt 4 powyżej.
 17. Przed kliknięciem przycisku „Złóż zamówienie” Użytkownik ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem Zamówienia – w tym w szczególności – z informacją o wybranym preferowanym terminie realizacji programu Home-Ready „Go!” lub programu Home-Ready „Step-by-step” oraz informacją o wybranym preferowanym terminie skorzystania z konsultacji architekta oraz spotkania z konsultantem Biura Obsługi Klienta.
 18. Po zakończeniu powyższej procedury Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie uzupełniania danych, o których mowa w ust. 7 pkt 6 powyżej, potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające informacje o wybranym preferowanym terminie realizacji programu Home-Ready „Go!” lub programu Home-Ready „Step-by-step” oraz o wybranym preferowanym terminie skorzystania z konsultacji architekta oraz spotkania z konsultantem Biura Obsługi Klienta.
 19. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej realizacji usług objętych programem Home Start!, w tym w szczególności w zakresie konsultacji z architektem.
 20. Wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient otrzyma odnośnik do strony internetowej umożliwiającej uiszczenie Opłaty za program Home Start!. W celu dokonania płatności Klient obowiązany jest do podania danych w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu korespondencyjnego, 4) adresu poczty elektronicznej, 5) numeru telefonu, a w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 6) firmy oraz 7) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) niezbędnych do wystawienia faktury VAT. W sytuacji, gdy faktura VAT miałaby zostać wystawiona na osobę prawną Klient zobowiązany jest do zaznaczenia opcji „osoba prawna” oraz do podania: 1) nazwy osoby prawnej, 2) adresu korespondencyjnego, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) numeru telefonu, 5) numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 21. Przed uiszczeniem Opłaty za program Home Start! Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną oraz do zapoznania się i zaakceptowania Polityki Prywatności.
 22. Zapłata Opłaty za program Home Start! następuje z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności PayU – dostarczany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu jako partnera Usługodawcy. Zapłatę Opłaty za program Home Start! uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania przez system płatności PayU.
 23. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia Opłaty za program Home Start!. Nieuiszczenie Opłaty za program Home Start! w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia. W takim przypadku rezerwacja terminów wybranych przez Klienta zostaje usunięta.
 24. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy dotyczącej pakietu Home Start! w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Odstąpienie od zawartej umowy możliwe jest poprzez przesłanie przez Klienta na adres poczty elektronicznej Usługodawcy tj. biuro@home-ready.pl oświadczenia woli w zakresie odstąpienia od umowy.
 25. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Usługodawca dokona zwrotu uiszczonej Opłaty za program Home Start! w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 26. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Serwisu Internetowego oraz wysyłany jest na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 27. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy. Pozostałe okoliczności wyłączające prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 28. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, ze realizacja usług objętych pakietem Home Start! w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.
 29. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy – z przyczyn od siebie niezależnych w szczególności w przypadkach, gdy realizacja usług nie może dojść do skutku z powodu okoliczności niezależnych od Usługodawcy, za które nie ponosi on odpowiedzialności oraz gdy realizacja usług wiązałaby się z koniecznością poniesienia kosztów rażąco przewyższających ich wartość. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia, o którym mowa wyżej, Usługodawca zobowiązuje się do ustalenia z Użytkownikiem nowych terminów realizacji programu Home-Ready „Go!” lub programu Home-Ready „Step-by-step” oraz konsultacji z architektemi spotkania z konsultantem Biura Obsługi Klienta, bądź do zwrotu Klientowi całości uiszczonej przez niego Opłaty za program Home Start!.
 30. Po upływie 14-dniowego okresu, o którym mowa w ust. 16 powyżej (z zastrzeżeniem uiszczenia przez Klienta Opłaty za program Home Start!) Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji programu Home-Ready „Go!” lub programu Home-Ready „Step-by-step” oraz potwierdzenie wybranego preferowanego terminu konsultacji z architektem.
 31. Konsultacje Klienta z architektem odbywają się w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się przy ul. Zasobnej 31, 04 – 862 Warszawa.
 32. Klient ma możliwość skorzystania z konsultacji z architektem także w okresie 30 dni kalendarzowych po preferowanym terminie konsultacji (brak gwarancji dostępności architekta), z zastrzeżeniem iż nieskorzystanie z możliwości odbycia konsultacji z architektem zarówno w preferowanym terminie konsultacji, jak i w okresie 30 dni kalendarzowych następujących po tym terminie skutkuje zakończeniem realizacji przez Usługodawcę usług objętych pakietem Home Start!. W takim przypadku rezerwacja terminu realizacji programu Home-Ready „Go!” lub programu Home-Ready „Step-by-step” wybrana przez Klienta zostaje usunięta. Opłata za program Home Start! pobrana od Klienta nie podlega zwrotowi. Usługodawca może w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem (po kontakcie Klienta z Biurem Obsługi Klienta) wydłużyć termin na odbycie konsultacji z architektem ponad 30 dni kalendarzowych po preferowanym terminie konsultacji.
 33. W ramach pakietu Home Start! Użytkownik ma możliwość skorzystania z usług konsultanta Biura Obsługi Klientam.in. w zakresie prezentacji programów Home-Ready: „Go!” oraz Home-Ready: „Step-by-step” oraz doboru odpowiedniego dla potrzeb i preferencji Klienta programu Home-Ready, a także skorzystania konsultacji z architektem w zakresie doradztwa z dziedziny aranżacji i wyposażenia wnętrza.
 34. Efektem skorzystania przez Użytkownika z pakietu Home Start! może być wybranie przez Klienta, a w konsekwencji także zawarcie między Klientem a Usługodawcą umowy na realizację programu Home-Ready: „Go!” lub programu Home-Ready: „Step-by-step”. Skorzystanie z pakietu Home Start! nie stanowi wymogu korzystania z programu Home-Ready: „Go!”  oraz programu Home-Ready: „Step-by-step”.
 1. W ramach programu Home-Ready: „Go!” Klient ma możliwość otrzymania i wdrożenia indywidualnego – opartego o dokonaną przez Klienta w trakcie spotkania z konsultantem Biura Obsługi Klienta konfigurację rozwiązań dostępnych w pakietach wykończenia i wyposażenia Usługodawcy – rozwiązania wykończenia i wyposażenia wnętrza swojego mieszkania.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta programu Home-Ready: „Go!” konsultant Biura Obsługi KlientawspieraKlienta w wyborze odpowiedniego dla potrzeb Klienta rozwiązania wykończenia i wyposażenia wnętrza mieszkania spośród gotowych projektów aranżacji wnętrza, a także wspiera Klienta w procesie wyboru elementów jakie mają być zrealizowane w ramach prac projektowych dotyczących wykończenia i wyposażenia mieszkania Klienta oraz prac remontowo-wykończeniowych. Klient ma możliwość dostosowania:
 3. wykończenia – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu;
 4. metrażu mieszkania – w dostępnym zakresie od 30 do 55 m2. Wskazanie metrażu mieszkania Klienta powoduje naliczanie indywidualnej wartości usług wykończenia mieszkania;
 5. wyposażenia – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu;
 6. umeblowania – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu;
 7. dodatków i dekoracji – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu;
 8. wyposażenia dodatkowego – w postaci np. klimatyzacji, zestawu „Inteligentny dom” – spośród dostępnych pakietów, których opisy i ceny są dostępne dla każdego pakietu.
 9. Po podjęciu przez Klienta decyzji w zakresie wybranego rozwiązania wykończenia i wyposażenia wnętrza mieszkania oraz elementów jakie mają być zrealizowane w ramach prac remontowo-wykończeniowych konsultant przedstawia Klientowi wycenę realizacji programu Home-Ready: „Go!”.
 10. W celu wygenerowania druku umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!”Klient powinien podać konsultantowi Biura Obsługi Klienta dane w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu korespondencyjnego, 4) adresu poczty elektronicznej, 5) numeru telefonu, a w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 6) firmy oraz 7) numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W sytuacji, gdy umowa miałaby zostać zawarta przez osobę prawną Użytkownik zobowiązany jest do podania: 1) nazwy osoby prawnej, 2) adresu korespondencyjnego, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) numeru telefonu, 5) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 6) numeru wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców oraz 7) dane osoby upoważnionej do reprezentacji osoby prawnej (imię, nazwisko, numer PESEL). Usługodawca zastrzega, iż zawarcie umowy, której stroną miałaby być osoba prawna, może nastąpić tylko po okazaniu przez osobę podpisującą upoważnienia do reprezentacji osoby prawnej (np. odpis KRS, pełnomocnictwo szczególne udzielone przez reprezentanta osoby prawnej).
 11. W ramach druku umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!” Klient otrzymuje dostęp do wizualizacji przykładowego mieszkania wykończonego zgodnie z wybranym przez Klienta gotowym projektem wykończenia i wyposażenia wnętrza, informację o cenie adaptacji projektu do mieszkania Klienta oraz o koszcie usług remontowo-wykończeniowych. W załączniku do Umowy zawieranej w ramach programu Home-Ready: „Easy” Klient otrzymuje wyspecyfikowany dokładny zakres remontu z podaniem elementów istotnych dla potrzeb wyceny oraz wszelkich zastrzeżeń co do elementów realizowanych w ramach usług remontowo-wykończeniowych.
 12. W ramach programu Home-Ready: „Go!” Usługodawca świadczy usługę optymalizacji projektując mieszkanie zgodnie z zasadami projektowania wnętrz mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), bez udziału Klienta. Usługodawca wykorzystuje w tym celu swoją wiedzę i doświadczenie projektowe oraz znajomość rynku, jak również bierze pod uwagę wszelkie rozwiązania zaprojektowane i zrealizowane przez dewelopera. Klient decydując się na ten program powierza proces projektowy Usługodawcy bez możliwości ingerencji w projekt oraz prace remontowo-wykończeniowe w mieszkaniu Klienta.
 13. Klient ma możliwość podpisania umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!” w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się przy ul. Zasobnej 31, 04-862 Warszawa lub podpisania jej po poza Biurem Obsługi Klienta. W przypadku podpisania umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!” poza Biurem Obsługi Klienta Klient zobowiązany jest do przesłania jej na adres: Home-Ready, ul. Zasobna 31, 04-862 Warszawa w terminie 14 dni od dnia wygenerowania umowy, co stanowi wymóg rozpoczęcia świadczenia usług objętych programem Home-Ready: „Go!”.
 14. Usługodawca zastrzega, iż dla ważności zawarcia umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!” wymagane jest złożenie podpisów notarialnie poświadczonych lub złożenie podpisów w obecności konsultanta Biura Obsługi Klienta , po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości umożliwiającego identyfikację Klienta.
 15. W ramach umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!” Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usług objętych programem Home-Ready: „Go!” przed upływem okresu 14 dni przewidzianego na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz, iż ma świadomość, że z chwilą otrzymania przez Usługodawcę podpisanej umowy utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!”.
 16. Wynagrodzenie przewidziane za realizację usług objętych programem Home-Ready: „Go!” w wysokości określonej w podpisanej umowie o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!” płatne jest w formie oraz w terminach określonych w umowie.
 17. Niepodpisanie przez Klienta umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!”, podpisanie umowy bez notarialnego poświadczenia podpisów (jeśli jest wymagane), bądź nieodesłanie umowy w zakreślonym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!”. W takim przypadku rezerwacja terminu realizacji programu Home-Ready: „Go!” wybrana przez Klienta zostaje usunięta.
 18. Po otrzymaniu przez Usługodawcę poprawnie podpisanej umowy o świadczenie usług objętych programem Home-Ready: „Go!” na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest wiadomość z danymi do logowania do Panelu Klienta, w którym ma możliwość śledzenia postępów w realizacji programu Home-Ready: „Go!”.
 19. Zarówno adaptacja gotowego projektu aranżacji wnętrza, odbiór deweloperski mieszkania, jak i prace remontowo-wykończeniowe realizowane w ramach programu Home-Ready: „Go!” realizowane są bez udziału Klienta.
 1. W ramach programu Home-Ready: „Step-by-step” Klient ma możliwość otrzymania i wdrożenia indywidualnego rozwiązania wykończenia i wyposażenia wnętrza swojego mieszkania. W ramach tego programu na podstawie przekazanej przez Klienta dokumentacji mieszkania przeprowadzany jest – z udziałem Klienta – proces projektowy, w efekcie którego Klient otrzymuje projekt wykończenia i wyposażenia mieszkania wraz z kosztorysem i harmonogramem prac.
 2. Program Home-Ready: „Step-by-step” składa się z dwóch etapów, z których każdy realizowany jest na podstawie odrębnej umowy zawartej między Usługodawcą, a Klientem:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta programu Home-Ready: „Step-by-step” Klientma możliwość zawarcia umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie.
 2. W celu wygenerowania druku umowyHome-Ready: „Step-by-step” Projektowanie Klient powinien podać konsultantowi Biura Obsługi Klienta informację o metrażu mieszkania oraz dane w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu korespondencyjnego, 4) adresu poczty elektronicznej, 5) numeru telefonu, a w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 6) firmy oraz 7) numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W sytuacji, gdy umowa miałaby zostać zawarta przez osobę prawną Klient zobowiązany jest do podania: 1) nazwy osoby prawnej, 2) adresu korespondencyjnego, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) numeru telefonu, 5) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 6) numeru wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców oraz 7) dane osoby upoważnionej do reprezentacji osoby prawnej (imię, nazwisko, numer PESEL). Usługodawca zastrzega, iż zawarcie umowy, której stroną miałaby być osoba prawna, może nastąpić tylko po okazaniu przez osobę podpisującą upoważnienia do reprezentacji osoby prawnej (np. odpis KRS, pełnomocnictwo szczególne udzielone przez reprezentanta osoby prawnej).
 3. Klient ma możliwość podpisania umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się przy ul. Zasobnej 31, 04-862 Warszawa lub podpisania jej po poza Biurem Obsługi Klienta. W przypadku podpisania umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie poza Biurem Obsługi Klienta Klient zobowiązany jest do przesłania jej na adres: Home-Ready, ul. Zasobna 31, 04-862 Warszawa,w terminie 14 dni od dnia wygenerowania umowy, co stanowi wymóg rozpoczęcia świadczenia usług objętych etapem projektowania.
 4. Usługodawca zastrzega, iż dla ważności zawarcia umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie wymagane jest złożenie podpisów notarialnie poświadczonych lub złożenie podpisów w obecności konsultanta Biura Obsługi Klienta, po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości umożliwiającego identyfikację Klienta.
 5. W ramach umowy Home-Ready: „Step-by-step” ProjektowanieKlient oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usług objętych umową Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie przed upływem okresu 14 dni przewidzianego na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz, iż ma świadomość, że z chwilą otrzymania przez Usługodawcę podpisanej umowy utraci prawo do odstąpienia od umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie.
 6. Wynagrodzenie przewidziane za realizację usług objętych umową Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie w wysokości określonej w podpisanej umowie umową Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie płatne jest w formie oraz w terminach określonych w umowie.
 7. Niepodpisanie przez Klienta umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie, podpisanie umowy bez notarialnego poświadczenia podpisów (jeśli jest wymagane), bądź nieodesłanie umowy w zakreślonym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie. W takim przypadku rezerwacja terminu realizacji programu Home-Ready: „Step-by-step” wybrana przez Klienta zostaje usunięta.
 8. Po otrzymaniu przez Usługodawcę poprawnie podpisanej umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana zostanie wiadomość z danymi do logowania do Panelu Klienta, w którym będzie miał on możliwość śledzenia postępów w realizacji programu Home-Ready: „Step-by-step”, a także otrzyma odnośnik do strony umożliwiającej dokonanie płatności I raty wynagrodzenia za realizację usług objętych umową Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie.
 9. Po uiszczeniu I raty wynagrodzenia za realizację usług objętych umową Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie konsultant Biura Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie celem umówienia wizyty Klienta w Pracowni Projektowej, celem rozpoczęcia prac projektowych dotyczących wykończenia i wyposażenia mieszkania Klienta.
 10. W ramach programu Home-Ready: „Step-by-step” Klient ma wpływ na prace projektowe dotyczące wykończenia i wyposażenia mieszkania oraz ma możliwość zatwierdzenia przygotowanego przez Pracownię Projektowe projektu aranżacji wnętrza mieszkania Klienta oraz opracowanego na potrzeby realizacji projektu kosztorysu prac remontowo-wykończeniowych.
 11. Po zatwierdzeniu projektu przygotowanego w ramach realizacji umowy Home-Ready: „Step-by-step” Projektowanie Klient ma możliwość zawarcia umowy Home-Ready: „Step-by-step” Realizacja.
 12. Do umowy Home-Ready: „Step-by-step” Realizacja odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w art. 5-9 powyżej.
 13. USŁUGI DODATKOWE
 14. W ramach korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik ma możliwość zgłoszenia zainteresowania skorzystaniem z usługi Home-Consulting, usługi Home-Profit oraz usługi Home Image.
 15. Usługa Home-Consulting to usługa doradztwa na rynku nieruchomości, w ramach którego Klient otrzymuje od Usługodawcy wsparcie w zakresie: wyboru dogodnej dla Klienta lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, prognozę profitu w zakresie bezpieczeństwa inwestycyjnego, optymalizacji kosztów inwestycji mieszkaniowej, a także zalecenia i rekomendacje w zakresie właściwego sposobu działania Klienta. Klient korzystający z usługi Home-Consulting otrzymuje możliwość skorzystania z usług konsultingowych, polegających na 2-godzinnym spotkaniu ze specjalistami Usługodawcy, którzy pomagają Klientowi ustalić jego preferencje oraz dopasować strategie inwestycyjną.
 16. Usługa Home-Profit to kompleksowa usługa zarządzania najmem, która obejmuje: przygotowanie nieruchomości do wynajmu, przeprowadzenie ewentualnych prac adaptacyjnych, selekcję i weryfikację podmiotów zainteresowanych najmem nieruchomości, podpisanie umowy najmu, bieżącą kontrolę terminowości rozliczeń z najemcą, bieżącą kontrolę nieruchomości, bieżące serwisowanie nieruchomości w zakresie powstałych w trakcie najmu awarii i usterek, regulowanie opłat związanych z nieruchomością, pośrednictwo w przekazywaniu Klientowi czynszu najmu, rozliczenie końcowe umowy najmu, a także bieżący kontakt z administratorem nieruchomości oraz podmiotami zaopatrującymi nieruchomość w media.
 17. W przypadku zainteresowania Użytkownika skorzystaniem z Usług Dodatkowych Użytkownik może wypełnić formularz kontaktowy dostępny w Serwisie Internetowym. Zgłoszenie zainteresowania skorzystaniem z Usług Dodatkowych następuje poprzez:
 1. W trakcie wypełniania formularza kontaktowego Użytkownik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza, dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany w trakcie uzupełniania danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej.
 2. Po zgłoszeniu przez Użytkownika zainteresowania skorzystaniem z Usług Dodatkowych Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie celem zawarcia umowy o świadczenie Usług Dodatkowych, bądź umówienia wizyty Użytkownika w Biurze Obsługi Klienta lub bezpośrednio u Partnera Usługodawcy świadczącego konkretną Usługę Dodatkową.
 3. Zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi świadczenia Usług Dodatkowych, a także zawarcie umowy o świadczenie Usług Dodatkowych możliwe jest także bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.
 4. W ramach usługi Home Image Klient ma możliwość skorzystania z dwóch usług, tj:
  1. zrealizowania sesji zdjęciowej polegającej na wizycie fotografa w mieszkaniu Klienta
   i wykonaniu serii profesjonalnych zdjęć i/lub,
  2. zrealizowania, tzw. wirtualnego spaceru – jest to forma prezentacji multimedialnej obiektu lub przestrzeni w pełnej perspektywie 360 stopni dookoła własnej osi i 180 stopni w płaszczyźnie góra-dół, w 100% interaktywne poprzez ruchy kursora na ekranie. Dzięki takiej wirtualnej wycieczce, oglądający ma wrażenie fizycznego znajdowania się w pomieszczeniu.
 5. Usługa opisana w ustępie 8 jest usługą dedykowaną i dostępną tylko w przypadku zawarcia przez Klienta umowy z Usługodawcą na realizację programu Home-Ready: „Go!” lub Home-Ready: „Step-by-step”. Nabycie usługi Home Image może nastąpić wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta (ul. Zasobna 31, 04-862 Warszawa) i wyłącznie w trakcie zawierania umowy na realizację programu Home-Rady: „Go” lub Home-Ready: „Step-by-step”, i nie może zostać zawarta po zakończeniu realizacji w/w programów.
 6. PRAWA AUTORSKIE
 7. Usługodawca zastrzega, iż Użytkownik/Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektów wykończenia i wyposażenia mieszkania otrzymanych w ramach programów Home-Ready: „Easy”, Home-Ready: „Go!” oraz Home-Ready: „Step-by-step”.
 8. Użytkownik/Klient otrzymuje od Pracowni Projektowej licencje do korzystania z projektu na własne potrzeby, w ramach mieszkania objętego programem Home-Ready: „Easy”, Home-Ready: „Go!” oraz Home-Ready: „Step-by-step”.
 9. Zabronione jest udostępnianie projektu wykończenia i wyposażenia mieszkania otrzymanego w ramach programów Home-Ready: „Easy”, Home-Ready: „Go!” oraz Home-Ready: „Step-by-step” osobom trzecim, a także odpłatnego, bądź nieodpłatnego jego rozpowszechniania.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 11. Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja dotyczyć może w szczególności nieprawidłowości zaistniałych w trakcie składania Zamówienia lub nieprawidłowości przy rezerwacji terminu. Zasady składania reklamacji dotyczących programu Home-Ready: „Easy” (w zakresie realizacji Etapu II), programów Home-Ready: „Go!” oraz Home-Ready: „Step-by-step”, a także Usług Dodatkowych zawarte są w umowach dotyczących konkretnych programów, bądź Usług Dodatkowych, a także w Ogólnych Warunkach Programów Home-Ready.
 12. Usługodawca oświadcza, iż podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników/Klientów.
 13. Użytkownik/Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
 14. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@home-ready.pl; bądź pisemnie na adres: Home-Ready, ul. Zasobna 31, 04-862 Warszawa.
 15. W reklamacji Użytkownik/Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę stwierdzonej nieprawidłowości.
 16. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych oraz do udzielenia Użytkownikowi/Klientowi odpowiedzi na wskazany przez Użytkownika/Klienta adres poczty elektronicznej, bądź adres korespondencyjny.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich. Usługodawca każdorazowo powiadomi Użytkownika/Klienta o dodatkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik może zapisać się do Newsletter. Zapisanie się do Newslettera wymaga podania danych w postaci: 1) imienia, 2) adresu poczty elektronicznej.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Usługodawcy. Użytkownik może również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących partnerów biznesowych Usługodawcy.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub przesyłając Usługodawcy stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@home-ready.pl.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika podanych w formularzu zapisu na newsletter znajdują się w Polityce Prywatności.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy: 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), 3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie Internetowym. Usługodawca poinformuje Użytkownika/Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik/Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcy poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o zaprzestanie świadczenia przez Usługodawcęna rzecz Użytkownika/Klienta usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego.
 5. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym Zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia.
 6. Sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich konfliktów powstałych z tytułu działalności Usługodawcy, w tym usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów o świadczenie usług objętych pakietem Home Start!, a także programem Home-Ready: „Easy”, Home-Ready: „Go!”, Home-Ready: „Step-by-step”.