Ładowanie strony

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników i Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego dostępnego na stronie internetowej www.home-ready.pl oraz w związku z nabywaniem programów lub usług oferowanych przez Piotra Kalbarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR KALBARCZYK ALUGLASS-REALIZACJA” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kąkolowa nr 38a, 04-848 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, numer NIP: 1130069568, numer REGON: 008427034.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych w Serwisie Internetowym jest:

Piotr Kalbarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR KALBARCZYK ALUGLASS-REALIZACJA” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kąkolowa nr 38a, 04-848 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, numer NIP: 1130069568, numer REGON: 008427034.

Kontakt z Administratorem danych w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem:

II.                   Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Pani/Pana danych osobowych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa unijnego.

III.                   Dane Osobowe

 1. Pani/Pana dane osobowe gromadzimy w następujący sposób:
  • bezpośrednio od Pani/Pana, np. gdy wypełnia Pani/Pan formularz dostępny w naszym Serwisie Internetowym lub Kupon Rabatowy w celu wzięcia udziału w Promocji, gdy korzysta Pani/Pan z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym, bądź gdy podaje nam Pani/Pan swoje dane osobowe za pośrednictwem    mediów    społecznościowych,    pocztą     elektroniczną,    pocztą tradycyjną, przez telefon, w Biurze Obsługi Klienta lub w inny sposób.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas w następujących celach:
  • podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jeszcze przed zawarciem umowy na realizację programu Home-Ready: „Easy” lub Home-Ready: „Go!” lub Home- Rady: „Step-by-step” lub Home Start!, a także usług Home-Consulting lub Home- Profit lub Home Image bądź innych usług świadczonych przez Administratora danych – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: RODO) dotyczący zawarcia i wykonania umowy;
  • wykonywania umowy na realizację programu Home-Ready: „Easy” lub Home- Ready: „Go!” lub Home-Rady: „Step-by-step” lub Home Start!, a także usług Home-Consulting lub Home-Profit lub Home Image bądź innych usług świadczonych przez Administratora danych, w tym w celu korzystania przez Panią/Pana z systemu Panelu Klienta – przez czas wykonywania umowy i czas niezbędny do dokonania rozliczeń po jej zakończeniu lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy na realizację programu Home-Ready: „Easy” lub Home-Ready: „Go!” lub Home-Rady: „Step- by-step” lub Home Start!, a także usług Home-Consulting lub Home-Profit lub Home Image bądź innych usług świadczonych przez Administratora danych, zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy; – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO dotyczący wykonywania umowy;
  • nawiązania kontaktu w reakcji na skorzystanie przez Panią/Pana z możliwości przesłania wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym, lub zrealizowania Zamówienia, bądź przesłania wiadomości elektronicznej na adres biuro@home- ready.pl – przez czas wykonywania działań niezbędnych do nawiązania kontaktu i/lub do czasu zawarcia bądź wykonania umowy; – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi 6 ust. 1 lit. b RODO dotyczący wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 1. wykonywania obowiązków wynikających z umowy na realizację programu Home-Ready: „Easy” lub Home-Ready: „Go!” lub Home-Rady: „Step-by-step” lub Home Start!, a także usług Home-Consulting lub Home-Profit lub Home Image bądź innych usług świadczonych przez Administratora danych – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczący obowiązku prawnego;
 2. w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują Administratorowi danych przechowywać dane, np. podatkowe; – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczący obowiązku prawnego;
 3. w którym Administrator danych posiadać będzie prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych wynikający z możliwości poniesienia konsekwencji prawnych niewykonania ciążących na niej obowiązków, np. w związku z kontrolą organu państwowego; – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
 1. po zakończeniu umowy przez okres wymagany dla przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, bądź nadużyciami, bądź wszczęcia postępowań przez właściwe organy przez czas trwania postępowań; – podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora danych;
 1. Warunkiem zawarcia i wykonania umowy dotyczącej realizacji programu Home-Ready:„Easy” lub Home-Ready: „Go!” lub Home-Rady: „Step-by-step” lub Home Start!, a także usług Home-Consulting lub Home-Profit lub Home Image Image bądź innych usług świadczonych przez Administratora danych jest podanie danych w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu korespondencyjnego, 4) adresu poczty elektronicznej, 5) numeru telefonu, a w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 6) firmy oraz 7) numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne w celu sporządzenia umowy, pełnomocnictw bądź upoważnień oraz w celu wystawienia faktury VAT.
 1. Warunkiem niezbędnym w celu nawiązania ze strony Administratora danych kontaktu w reakcji na skorzystanie przez Panią/Pana z możliwości przesłania wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym, lub zrealizowania Zamówienia, bądź przesłania wiadomości elektronicznej na adres biuro@home-ready.pl, jest podanie danych w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) numeru telefonu.
 1. Warunkiem niezbędnym w celu skorzystania z promocji organizowanych przez Administratora danych jest podanie danych w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) numeru
 2. Warunkiem niezbędnym w celu korzystania z usługi Newslettera dostępnej w Serwisie Internetowym Usługodawcy jest podanie danych w postaci: 1) imienia, 2) adresu poczty elektronicznej.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, wymagane jednak w celu zawarcia oraz wykonania przez nas na Pani/Pana rzecz programu Home-Ready: „Easy” lub Home-Ready: „Go!” lub Home-Rady: „Step-by-step” lub Home Start!, a także usług Home-Consulting lub Home-Profit lub Home Image bądź innych usług świadczonych przez Administratora danych. Czasami podanie danych  osobowych  może być obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez nas  na Pani/Pana rzecz programu Home-Ready: „Easy” lub Home-Ready: „Go!” lub Home- Rady: „Step-by-step” lub Home Start!, a także usług Home-Consulting lub Home-Profit lub Home Image bądź innych usług świadczonych przez Administratora danych.

IV.            Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administrator danych, oświadcza iż zbierając i przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosuje się do zasady minimalizacji zakresu przetwarzania danych
 2. Administrator danych, oświadcza iż nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych zakwalifikowanych do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, a także danych dotyczących postępowań sądowych i postępowań administracyjnych oraz danych dotyczących wyroków skazujących.
 3. Dane podane w formularzach, Zamówieniach lub Kuponach Rabatowych przetwarzane są wyłącznie w celach wynikającym z ich funkcji, w celu przedstawienia Pani/Panu oferty/realizacji Zamówienia/zawarcia umowy, chyba że co innego wynika z Działu III (Dane Osobowe) ustępu 2 niniejszej Polityki Prywatności (cele przetwarzania danych osobowych).
 4. Dane osobowe pozostawione w Serwisie Internetowym lub w Panelu Klienta nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów współpracujących z Administratorem danych takich jak:
  • fotografowie, architekci, konsultanci Biura Obsługi Klienta, pracownicy Poradni Projektowej lub inni doradcy Administratora danych,
  • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora danych, bądź udostępniający Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne Administratora danych, bądź udostępniający Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne oraz obsługujący i utrzymujący sieć telekomunikacyjną Administratora danych;
 1. Administrator danych zapewnia, iż podmioty, którym Pani/Pana dane zostaną udostępnione będą przetwarzać te dane wyłącznie w określonym celu, w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz poleceniami Administratora Danych.
 2. Administrator danych oświadcza, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania
 3. Administrator danych oświadcza, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 4. Administrator danych uprzedza i informuję, iż w przypadku przesyłania do Pani/Pana danych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego bez wiedzy oraz zamiaru Administratora danych – w przypadku korzystania przez Panią/Pana z dostawcy usług internetowych, którego siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

V.            Prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

 1. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych – w tym poprzez uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz do uzyskania kopii;
  • prawo żądania sprostowania, bądź poprawienia danych;
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności jeśli są one przetwarzane bezpodstawnie;
 1. W celu skorzystania z powyższych praw może skontaktować się Pani/pan z nami – dane kontaktowe wskazano na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Zakres każdego z wyżej wymienionych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z poszczególnych uprawnień może zależeć od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych oraz w celu ich
 3. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – a nie są niezbędne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie są niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych – ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia woli o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora danych, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail Administratora danych – dane kontaktowe wskazano na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
 1. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu wobec przetwarzania Po przyjęciu wspomnianego sprzeciwu Administrator danych nie będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że:
  • wykaże istnienie ważnej i prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których przetwarzane dane dotyczą;
  • dane te niezbędne będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa.

VI.            Pliki „cookies”

 1. Informujemy, iż w Serwisie Internetowym dostępnym na home-ready.pl oraz w Panelu Klienta, podobnie jak inne podmioty, wykorzystujemy tzw. pliki „cookies”, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika przeglądającego Serwis Internetowy lub korzystającego z Panelu Klienta. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
 2. Pliki „cookies” spełniają bardzo wiele, najczęściej przydatnych, funkcji, w szczególności w postaci:
  • zapewnienia bezpieczeństwa – pliki „cookies” są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych;
  • wpływu na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej lub z Panelu Klienta – pliki „cookies” są wykorzystywane do tego, aby witryna lub aplikacja sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych , co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • zapisywania stanu sesji – w plikach „cookies” często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej lub Paneli Klienta, które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlonych na niektórych podstronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania, tzw. stanu sesji pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • tworzenia statystyk – pliki „cookies” są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.) lub Panelu Klienta. Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i Panel Klienta i dostosowywać ich działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google
 3. Co ważne, wiele plików „cookies” ma dla nas charakter zanonimizowany – bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pani/Pana tożsamości.
 4. Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza do wykorzystywania „cookies” w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie w Serwisie Internetowym prosimy o wyrażenie zgody na użycie „cookies”. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania „cookies” przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu „cookies” w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 1. Aplikacja Panelu Klienta również domyślnie dopuszcza do wykorzystywania „cookies” w Pani/Pana urządzeniu. Ustawienie można zmienić w dowolnej
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających z Serwisu internetowego i/lub z Panelu Klienta, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować dość poważnie trudności w korzystaniu z Serwisu internetowego, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności

VII.                   Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój usług świadczonych przez Administratora O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora danych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.